Musical Samuël

Scène 10 Samuël vervolgt zijn vertellingen

Samuël (ca. 50 jaar) is weer in gesprek met de jongemannen. Hij vertelt dat Eli de verschrikkelijke boodschap te horen kreeg van het omkomen van zijn zonen en het buitmaken van de ark. Het gesprek gaat verder erover dat Israël denkt dat de ark hun wel kan redden in de strijd (tegen alle wetten in). De ark wordt buitgemaakt door de Filistijnen en dit brengt veel rampen over hen. De ark belandt uiteindelijk weer in Israël. Maar ondanks alles bleef het volk Israël afgoden dienen. En toen greep de geest des Heren Samuël aan, zodat hij het volk krachtig en ernstig toespreekt. Daar staan ze dan, rond hun afgodsbeelden. Samuël zingt ze krachtig en vermanend toe en roept op tot bekering. Het volk beseft dat het van de Here afgeweken is en zich moet bekeren. Het vernietigt alle afgodsbeelden.

De dood van Eli Scène 9 Scène 11 Samuël bidt voor Israël na bekering

In de Bijbel

1 Sam. 5:1-12

1 De Filistijnen hadden de ark Gods buitgemaakt en haar van Eben- Haëzer naar Asdod gebracht. 2 Toen namen de Filistijnen de ark Gods, brachten haar in de tempel van Dagon en zetten haar neer naast Dagon. 3 Toen de Asdodieten de volgende morgen vroeg opstonden, zie, Dagon was op zijn gezicht ter aarde gevallen vóór de ark des HEREN; en zij namen Dagon en zetten hem weer op zijn plaats. 4 Maar toen zij de volgende morgen vroeg opstonden, zie, Dagon was op zijn gezicht ter aarde gevallen vóór de ark des HEREN, maar het hoofd van Dagon en zijn beide handen lagen afgehouwen op de drempel, slechts de romp was nog over. 5 Daarom treden de priesters van Dagon en allen die de tempel van Dagon binnengaan, niet op de drempel van Dagon te Asdod, tot op de huidige dag. 6 Zwaar drukte de hand des HEREN op de Asdodieten en Hij verbijsterde hen:Hij sloeg hen met builen, zowel Asdod als het omliggende gebied. 7 Toen de mannen van Asdod zagen, dat de zaken zo stonden, zeiden zij:De ark van de God van Israël mag bij ons niet blijven, want zijn hand is hard tegen ons en tegen onze god Dagon. 8 Daarom riepen zij alle stadsvorsten der Filistijnen bijeen en zeiden:Wat zullen wij doen met de ark van de God van Israël? En zij zeiden:De ark van de God van Israël moet naar Gat worden overgebracht. Zij brachten dus de ark van de God van Israël daarheen over. 9 Maar nadat zij haar overgebracht hadden, trof de hand des HEREN de stad met een zeer grote verwarring:Hij sloeg de bewoners van de stad, klein en groot, zodat builen bij hen uitbraken. 10 Toen zonden zij de ark Gods naar Ekron. Maar zodra de ark Gods in Ekron kwam, jammerden de Ekronieten:Zij brengen de ark van de God van Israël tot ons om ons en ons volk te doden. 11 Zij riepen daarom alle stadsvorsten der Filistijnen bijeen en zeiden:Zendt de ark van de God van Israël weg; laat zij terugkeren naar haar eigen plaats, opdat zij ons en ons volk niet dode. Want in de gehele stad heerste een dodelijke verwarring; de hand Gods drukte daar zeer zwaar:12 de mannen die niet gestorven waren, werden met builen geslagen, zodat het gejammer der stad ten hemel klom.

1 Sam. 6:1-21

1 Toen de ark des HEREN zeven maanden in het gebied der Filistijnen geweest was, 2 riepen de Filistijnen de priesters en de waarzeggers en vroegen hun:Wat moeten wij doen met de ark des HEREN? Geeft ons te kennen, hoe wij haar zullen terugzenden naar haar eigen plaats. 3 Zij zeiden:Wanneer gij de ark van de God van Israël terugzendt, dan moet gij haar niet zonder meer heenzenden, maar gij moet Hem in ieder geval genoegdoening geven; dan zult gij genezen en zal u bekend worden, waarom zijn hand niet van u wijkt. 4 Daarop vroegen zij:Welke genoegdoening zullen wij Hem geven? En zij antwoordden:Naar het aantal van de stadsvorsten der Filistijnen, vijf gouden builen en vijf gouden muizen, want eenzelfde plaag treft allen, ook uw stadsvorsten. 5 Maakt dus afbeeldingen van uw builen en van de muizen, die het land verwoesten, en bewijst de God van Israël hulde. Misschien zal Hij de druk van zijn hand van u, van uw goden en van uw land wegnemen. 6 Waarom toch zoudt gij uw hart verharden, zoals de Egyptenaren en Farao hun hart verhard hebben? Lieten zij hen niet trekken, toen Hij hun zijn macht liet gevoelen, en zij gingen? 7 Nu dan, neemt en maakt gereed een nieuwe wagen met twee zogende koeien, die nog geen juk gedragen hebben; spant die koeien voor de wagen, maar brengt haar kalveren bij haar vandaan naar huis terug. 8 Neemt dan de ark des HEREN, zet haar op de wagen en legt de gouden voorwerpen, die gij Hem als genoegdoening geeft, in een kistje ernaast. Zendt haar dan weg; laat zij gaan. 9 Geeft acht:indien zij de weg naar haar gebied opgaat, naar Bet- Semes, dan is Hij het, die dit grote onheil over ons gebracht heeft. En zo niet, dan weten wij, dat niet zijn hand ons getroffen heeft; dan is het ons toevallig overkomen. 10 De mannen deden alzo. Zij namen twee zogende koeien en spanden die voor de wagen, maar haar kalveren hielden zij thuis. 11 Zij zetten de ark des HEREN op de wagen, evenals het kistje met gouden muizen en de afbeeldingen van hun gezwellen. 12 De koeien gingen regelrecht de weg op naar Bet- Semes; zij liepen al loeiende rechtdoor zonder naar rechts of links af te buigen, en de stadsvorsten der Filistijnen volgden ze tot aan het gebied van Bet- Semes toe. 13 De mensen van Bet- Semes waren juist bezig met het oogsten van de tarwe in de vallei. Toen zij opkeken, zagen zij de ark, en zij waren verheugd haar te zien. 14 De wagen nu kwam bij het veld van de Bet- Semiet Jehosua en hield daar stil. Daar lag een grote steen. Zij kloofden het hout van de wagen en offerden de koeien als een brandoffer voor de HERE. 15 De Levieten hadden de ark des HEREN met het kistje, dat daarbij stond, waarin de gouden voorwerpen waren, afgeladen en op de grote steen geplaatst, en op die dag offerden de mannen van Bet- Semes de HERE brandoffers en slachtten Hem slachtoffers. 16 Toen de vijf stadsvorsten van de Filistijnen dit zagen, keerden zij op dezelfde dag naar Ekron terug. 17 Dit nu zijn de gouden gezwellen, die de Filistijnen als genoegdoening de HERE gaven:één voor Asdod, één voor Gaza, één voor Askelon, één voor Gat, één voor Ekron; 18 verder de gouden muizen naar het getal van alle steden der Filistijnen, die aan de vijf stadsvorsten behoorden, van de versterkte steden af tot de dorpen toe; en getuige is tot op de huidige dag de grote steen, waarop zij de ark des HEREN geplaatst hebben, in het veld van de Bet- Semiet Jehosua. 19 En Hij richtte een slachting aan onder de mannen van Bet- Semes, omdat zij de ark des HEREN bekeken hadden; Hij sloeg van het volk zeventig man, vijftig op de duizend. Het volk bedreef rouw, omdat de HERE zulk een grote slachting onder het volk had aangericht. 20 En de mannen van Bet- Semes zeiden:Wie kan bestaan voor het aangezicht van de HERE, deze heilige God? Naar wie zal Hij bij ons vandaan optrekken? 21 En zij zonden naar de bewoners van Kirjat- Jearim boden, die moesten zeggen:De Filistijnen hebben de ark des HEREN teruggebracht; daalt af en voert ze tot u.

1 Sam. 7:1-5

1 De mannen van Kirjat- Jearim kwamen, voerden de ark des HEREN mee en brachten haar in het huis van Abinadab op de heuvel. En zijn zoon Elazar heiligden zij om voor de ark des HEREN zorg te dragen. 2 Van de dag af, dat de ark in Kirjat- Jearim verbleef, verliep er een geruime tijd- twintig jaar- en het gehele huis Israëls achtervolgde de HERE met zijn klachten. 3 Toen zeide Samuël tot het gehele huis Israëls:Indien gij u met uw gehele hart tot de HERE bekeert, doet dan de vreemde goden en de Astartes uit uw midden weg en richt uw hart op de HERE en dient Hem alleen; dan zal Hij u redden uit de macht der Filistijnen. 4 Daarop deden de Israëlieten de Baäls en de Astartes weg en dienden de HERE alleen. 5 Toen zeide Samuël:Roept geheel Israël bijeen te Mispa; dan zal ik voor u tot de HERE bidden.

© 2021 Christelijke Gemeente Nederland