Musical Samuël

Scène 3 Hanna bidt in de tempel

In de tempel in Silo staan allerlei mensen te bidden. Eli is erbij en kijkt toe. Hanna’s opvallende gebedsgedrag valt hem op en hij spreekt haar daarop aan. Hanna vertelt wat er aan de hand is, waarna Eli haar zegent en zegt dat God haar zal geven waarom ze gebeden heeft. Hanna’s droefheid is verdwenen.

In de herberg onderweg naar Silo Scène 2 Scène 4 De lofzang van Hanna

In de Bijbel

1 Sam. 1:9-18

9 Eens, nadat men te Silo gegeten en gedronken had, stond Hanna op – de priester Eli zat op een stoel bij de deurpost van de tempel des HEREN – 10 en bitter bedroefd bad zij tot de HERE en weende zeer. 11 Toen deed zij een gelofte en zeide: HERE der heerscharen, indien Gij werkelijk naar de ellende uwer dienstmaagd omziet en mij gedenkt en uw dienstmaagd niet vergeet, maar aan uw dienstmaagd een mannelijke nakomeling geeft, dan zal ik die voor zijn gehele leven de HERE geven en geen scheermes zal op zijn hoofd komen. 12 Toen zij lang bleef bidden voor het aangezicht des HEREN, lette Eli op haar mond; 13 en omdat Hanna bij zichzelf sprak en slechts haar lippen zich bewogen, maar haar stem niet te horen was, dacht Eli, dat zij dronken was. 14 En Eli zeide tot haar: Hoelang zult gij u als een beschonkene gedragen? Zorg, dat gij uw roes kwijtraakt. 15 Doch Hanna antwoordde: Neen, mijn heer, ik ben een diepbedroefde vrouw; wijn noch bedwelmende drank heb ik gedronken, maar ik heb mijn hart uitgestort voor het aangezicht des HEREN. 16 Houd uw dienstmaagd niet voor een nietswaardige; want door grote zorg en smart gekweld heb ik zo lang gesproken. 17 En Eli antwoordde: Ga heen in vrede, en de God van Israël zal u geven, wat gij van Hem gebeden hebt. 18 Daarop zeide zij: Uw dienstmaagd moge uw gunst verwerven. Toen ging de vrouw haars weegs, zij at weer en haar gelaat toonde geen droefheid meer.

© 2021 Christelijke Gemeente Nederland